ОБЩИ УСЛОВИЯ

Това е интернет сайт, предлагащ онлайн резервации с възможност за разплащания, като от друга страна може да се използва и само с информативна цел. Уеб сайтът представлява електронен каталог и форма за регистрация за услугите на “Александра Травел 2018” ЕООД.

С ползването на уеб сайта Потребителят се съгласява с Общите условия за ползване.

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА „АЛЕКСАНДРА ТРАВЕЛ 2018“ ЕООД ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ

I. РЕЗЕРВАЦИИ
1. Резервация за пътуване по програмите на „Александра Травел 2018“ ЕООД е възможно да се направи на e-mail office@alexandra-travel.com, ruse@alexandra-travel.com, чрез резервационната система на www.alexandra-travel.com или в офиса на „Александра Травел 2018“ ЕООД – гр. Русе, ул. „Александровска” 40.
2. За резервация Потребителят предоставя следните данни за всички пътуващи: три имена на кирилица и на латиница според изписването в личната карта/международния паспорт, ЕГН, адрес по местоживеене, телефон, e-mail адрес. Туроператорът си запазва правото да анулира пътуването на отделен Потребител при предаване на непълни, неточни или неверни данни.
3. Резервацията се счита за валидна след потвърждение от Туроператора и със заплащане на депозит. Потребителят е длъжен след приемане на предложената програма на пътуването, в срок от 48 часа да преведе по банкова сметка на Туроператора или да заплати в брой в офиса първоначален депозит от 50% от общата стойност на туристическия пакет. В противен случай резервацията се счита за невалидна. Останалите 50% се заплащат не по-късно от 20 дни преди пътуването.
4. Туроператорът има право да се откаже от договора, ако Потребителят не извърши плащания в установените срокове. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на туристическия пакет, депозитът не се връща.
5. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен платежен документ, изпратен на електронната поща на Туроператора или предоставен в офиса.
6. Потребителят е длъжен преди пътуването да предостави телефонен номер с активиран роуминг, на който да отговаря по време на пътуването. Туроператорът не носи отговорност при неизпълнение на това условие и всички щети и неудобства, причинени от това, са за сметка на Потребителя.
7. Два дни преди пътуването Туроператорът изпраща на посочения в договора мейл адрес подробна информация за пътуването. Потребителят е длъжен да се запознае с тази информация. Ако не получи такава, Потребителят е длъжен да се свърже с туроператора в деня преди пътуването. Всички щети и неудобства, причинени при неспазване на това условие, са за сметка на Потребителя.

II. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
8. Потребителят се задължава при пътуване извън България да си осигури необходимите лични документи (лична карта, международен паспорт, евентуални пълномощни и др.), в съответствие със законите на посещаваната страна и Р. България.
9. За пътуване в чужбина на лица под 18 години се изискват документ за самоличност на детето (лична карта или международен паспорт), оригинал и две копия от акта за раждане. При непридружаване от единия или и от двамата родители, се изискват оригинал и две копия на нотариално заверена декларация от липсващия родител с разрешение за пътуване на детето им в чужбина.
10. За пътувания в държави, за които се изискват визи за български граждани, Туроператорът съдейства на Потребителя, като му предоставя необходимите документи (резервации, ваучери, билети и др.).
11. Граждани на други страни трябва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
12. Туроператорът извършва консултация при поискване от страна на Потребителя относно изискванията за необходимите документи, но не носи отговорност при неизпълнението на тези изисквания. В случай че Потребителят не е допуснат да премине държавна граница поради липса на необходимите лични документи, поради извършено правонарушение или други причини, Туроператорът не забавя провеждането на туристическата програма и не дължи неустойки на Потребителя за неосъщественото пътуване и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на Потребителя.
13. Потребителят е задължен да има сключена застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ за периода на пътуването, която се доплаща към Туроператора извън пакетната цена. Потребителят се освобождава от това доплащане, ако представи в писмен вид на Туроператора до 5 дни преди пътуването валидна полица за сключена застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“, чийто период на валидност обхваща периода на пътуването по договора.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
14. Потребителят е длъжен на спазва законите на страната, в която пътува.
15. Всички щети на транспортно средство, хотел, заведение или друго, причинени от Потребителя, се заплащат от него на място по цени, определени от контрагента. Ако Потребителят не заплати щетата, срещу него ще бъде повдигнато обвинение до съответния районен съд.
16. При хранене на блок маса не се разрешава изнасянето на храна извън ресторанта по никакъв повод. При констатиране на такъв случай се налагат глоби на място.
17. Потребителят се задължава да се явява навреме на уточнените от водача сборни пунктове. Провеждането на туристическата програма не се забавя заради закъснение на Потребителя, независимо от причината за закъснението. Всички разходи, претърпени от Потребителя, поради закъснение или неявяване и последващо изпускане на автобуса или съответното превозно средство, са изцяло за негова сметка. На същото основание Туроператорът не възстановява средства за услуги, които не са ползвани.
18. Туроператорът не носи отговорност в случай на загуба на личен багаж, документи, пари или ценности, включително и оставените в стаята на хотела. В подобни случаи водачът съдействат на потърпевшия до степен, при която не се нарушава туристическата програма. Всички разходи по тези действия са за сметка на потърпевшия.
19. Туроператорът си запазва правото да анулира пътуването или да откаже извършването на услуги по време на пътуването, включително и пълна анулация на услуги до края на пътуването, на всяко лице, чието поведение е такова, че според Туроператора или друго оторизирано лице или държавен служител то причинява опасност, стрес, вреди, гняв или сериозно неудобство на останалите Потребители или на служители или партньори на Туроператора. Това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други Потребители. В такъв случай Туроператорът не дължи обяснение или неустойка за анулацията. В случаите, в които анулацията е преди началото на пътуването, на потребителя се връща заплатената до момента сума.
20. По време на пътуването се правят почивки през интервал между 2 и 4 часа.
21. Всички обявени времена на пристигане са ориентировъчни. Възможни са закъснения, породени от непреодолими и извънредни обстоятелства или корекции с цел по-добро изпълнение на туристическата програма. В тези случаи Туроператорът не носи отговорност за неизползвани услуги, загубено време или други щети, причинени на Потребителя.
22. Туроператорът не носи отговорност при неизпълнение или неточно изпълнение на настоящия договор и не дължи неустойки, ако причините за това се дължат на:
22.1. Потребителя, в т.ч. неявяване от негова страна на определено за отпътуване място и време;
22.2. Действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
22.3. Непреодолими и извънредни обстоятелства.
23. Непреодолими и извънредни обстоятелства са обстоятелства, които са извън контрола на страната, която се позовава на тях, и последиците от които не биха могли да се избегнат, дори ако са били предприети всички разумни мерки за тяхното предотвратяване.
24. Всякакви специални изисквания от страна на Потребителя се заявяват преди сключването на договора.

IV. ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА И АНУЛАЦИИ
25. Автобусните програми се провеждат при минимум 35 записани участници. Туроператорът си запазва правото да анулира дата на пътуване в случай на недостигане на определения минимум за провеждане на програмата до:
25.1. 20 дни преди датата на туристическия пакет – при пътувания с продължителност по-голяма от 6 дни;
25.2. 7 дни преди датата на туристическия пакет – при пътувания с продължителност от 2 до 6 дни;
25.3. 48 часа преди датата на туристическия пакет – при пътувания с продължителност по-малка от 2 дни.
26. В случай на анулиране, Туроператорът предлага на Потребителя една от следните възможности:
26.1. Прехвърляне на платените по договора суми за друго туристическо пътуване от същото или по-високо качество, като в този случай Потребителят е длъжен да доплати разликата в цената между отмененото и предложеното пътуване.
26.2. Прехвърляне на платените по договора суми за друго туристическо пътуване от по-ниско качество, като в този случай Туроператорът е длъжен да възстанови разликата в цената между отмененото и предложеното пътуване.
26.3. Възстановяване на платените по договора суми в 14-дневен срок от датата на получаване на уведомлението за отказ.
27. Потребителят трябва да уведоми Туроператора за решението си в 3-дневен срок от уведомлението за анулация.
28. Когато Туроператорът направи значителна промяна в някоя от съществените клаузи на договора, той е длъжен да уведоми незабавно Потребителя. Такива промени могат да се правят не по-късно от 5 дни преди началната дата на пътуването.
29. „Съществени клаузи“ от договора са: цената, датата и мястото на тръгване и пристигане, продължителността на престоя, маршрутът на пътуването, видът на използвания транспорт, местоположението, видът и категорията на местата за настаняване. Замяна на хотел или заведение за хранене и развлечение с такива от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на договора.
30. В случая по чл. 28 потребителят има право:
30.1. Да приеме промените, което се удостоверява с допълнително споразумение към договора и което уточнява тяхното отражение върху цената;
30.2. Да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение.
31. Потребителят трябва да уведоми Туроператора за решението си в 3-дневен срок от уведомлението за промяната. Ако Потребителят не уведоми Туроператора за своето решение в 3-дневен срок, се счита, че предложените промени са приети и Потребителят губи правото си да се откаже от договора без да дължи неустойка или обезщетение.
32. В случай, че Потребителят избере по предходната точка да се откаже от договора, Туроператорът му предлага една от възможностите по чл. 30:
33. Туроператорът си запазва правото да увеличи цената на организираното пътуване до 20 дни преди неговата начална дата единствено при възникване на следните обстоятелства: увеличаване на стойността на транспортните разходи, в т. ч. на горивото; увеличаване на размера на такси, свързани с ползвани услуги по договора, като летищни, пристанищни, курортни, градски и други такси; промяна в данъчните ставки; промяна в обменния валутен курс, относим към договора, в периода между сключването му и датата на отпътуване. В тези случаи Туроператорът си запазва правото да поиска тези допълнителни разходи да бъдат поети от Потребителя. Увеличението на цената на пакета, но не с повече от 5%, вследствие на обективно посочени причини, не може да бъде повод за отказ от страна на Потребителя.
34. Туроператорът си запазва правото за промяна в последователността на изпълнение на различните елементи от програмата.
35. Туроператорът си запазва правото да промени часа на тръгване при настъпване на обективни причини, които налагат това, като уведоми своевременно Потребителя.

V. ОТКАЗ ОТ ПЪТУВАНЕ, НЕУСТОЙКИ И РЕКЛАМАЦИИ
36. В случай на отказ от пътуване или прекратяване на договора от страна на Потребителя (прави се само в писмен вид), Потребителят се задължава да заплати на Туроператора неустойка както следва:
36.1. От деня на подписване на договора до 12:00 ч. на следващия ден – без неустойка. При сключване на договор в последния момент – в последните девет дни преди пътуването – Потребителят няма право да се откаже, без да дължи неустойка.
36.2. От деня, следващ деня на записването, до 60 дни преди пътуването – 10% от цената на пътуването;
36.3. От 59 до 45 дни преди пътуването – 30% от цената на пътуването;
36.4. От 44 до 20 дни преди пътуването – 50% от цената на пътуването;
36.5. По-малко от 20 дни преди пътуването – 100% от цената на пътуването.
37. Потребителят има право в 7-дневен срок преди пътуването да преотстъпи правата си по този договор на трето лице, като се задължава да уведоми писмено за това Туроператора и да поеме разходите, свързани с прехвърлянето. Потребителят не дължи неустойка ако това преотстъпване не води до промяна на заявеното настаняване. Преотстъпване на трето лице с промяна на заявеното настаняване се счита за отказ от пътуване.
38. Смяна на дата или направление в договора се считат за отказ от пътуване. В тези случаи влизат в сила посочените при отказ от пътуване неустойки.
39. Неявяването на Потребителя на мястото на тръгване се счита за отказ от пътуване.
40. Намаление на цената на екскурзията след сключването на договора, не е основание за възстановяване на сума на Потребителя или отказ от пътуване.
41. При несъответствие на туристическото обслужване с предварително обявените условия на програмата, Потребителят трябва незабавно на място да уведоми в устен или писмен вид доставчика на услугите и/или представител на Туроператора. Получилите рекламацията се стремят да разрешат възникналия проблем на място.
42. В случай, че заинтересованите страни не са удовлетворени, предявяването на рекламацията става в писмена форма до 14 дни от откриване на несъответствието. Потребителят трябва да предостави на място в офиса на Туроператора или на негов e-mail адрес рекламацията, екземпляр от договора и други документи, доказващи претенцията му по основание и размер.
43. Туроператорът се задължава да даде своето становище писмено в срок от 30 календарни дни след депозиране на рекламацията.

VI. ДОПЪЛНЕНИЯ
44. За неуредени клаузи по договора се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и останалото действащо законодателство на Р. България.
45. В случай, че страните не могат да разрешат възникнал спор помежду си по извънсъдебен ред, компетентен да се произнесе ще бъде компетентният български съд при приложение на съответните норми на българското право.
46. Писмената форма се счита за спазена както при традиционни писмени форми, така и при e-mail кореспонденция, ако тя бъде отправена до следните адреси и координати:
а. за Туроператора: адрес: гр. София, ул.” Три уши” 6А или гр. Русе, ул. “Александровска” 40; e-mail: office@alexandra-travel.com;
б. за Потребителя – посочения в договора e-mail.
47. Всички промени по договора и отказ от пътуването се изпращат писмено.

Банкова сметка:
ОББ АД
IBAN: BG10UBBS80021072135840
BIC кода на банката: UBBSBGSF
Получател на плащането: Александра Травел 2018 EOOД
Основание за плащане: Номер на заявката (ще го получите на e-mail)

Попълнете формата за контакт, за да изготвим оферта за Вашата почивка или екскурзия. Отнема само минута да ни попиташ!

    Изберете как желаете да се свържем с Вас*: